Politica privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

 

Organizatorii prelucrează datele cu caracter personal colectate cu ocazia evenimentului în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ale Legii nr. 190/2018 privind protecția datelor cu caracter personal și ale politicilor de confidențialitate adoptate de organizatori cu respectarea prevederilor legale.

Organizatorii administrează în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele personale ale utilizatorilor website-ului, ale participanților și ale persoanelor implicate în organizarea evenimentului:

  1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: cu ocazia organizării evenimentului, se vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal ale participanților: nume și prenume. Pentru participanții care vor avea acces în sectorul VIP, se vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: Nume și prenume, CNP. Datele prelucrate sunt colectate în mod direct de la participanți, la momentul înscrierii acestora pe listele de participare.
  2. Scopul prelucrării: Datele participanților, enumerate la pct. 1, se prelucrează în scopul asigurării securității persoanelor care participă la eveniment.
  3. Durata stocării datelor: Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada rezonabilă de timp, raportat la scopul pentru care acestea au fost colectate. Datele participanților vor fi stocate în format fizic și vor fi păstrate pe perioada de 1 an de la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii civile delictuale. În cazul în care pe parcursul evenimentului are loc o faptă prevăzută de legea penală, datele vor fi păstrate pe perioada de 1 an de la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru fapta săvârșită.
  4. Prelucrări automate: Datele prelucrate nu vor fi prelucrate automat, nu se realizează profile în baza acestora și nu vor face obiectul unor decizii automate. Datele personale colectate nu vor fi prelucrate în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care au fost colectate.
  5. Transferul datelor cu caracter personal: Datele personale prelucrate vor fi transmise doar autorităților, în cazul producerii unui incident de securitate ori la solicitarea acestora. Organizatorii își rezervă dreptul ca în circumstanțe speciale să dezvăluie datele cu caracter personal autorităților publice reglementate de lege (inclusiv autorități fiscale), către contabili, avocați și alți asemenea furnizori de servicii externe ai Organizatorilor.Organizatorii vor putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale.
  6. Revizuirea datelor cu caracter personal: Datele colectate vor fi revizuite de către organizatorul Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Blaj, anual, conform politicii de confidențialitate.
  7. Drepturile persoanei vizate: Persoanele ale căror date sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces, intervenție, rectificare şi portare cu privire la datele furnizate, dreptul de a limita prelucrarea datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor. Persoanele vizate pot formula, în scris, față de organizatori, cereri motivate privind datele colectate. Organizatorii vor răspunde cererilor formulate în termen de cel mult 60 de zile de la primirea acestora iar în cazul în care cererea nu este soluționată/persoana vizată este nemulțumită de răspunsul primit, aceasta se poate adresa ANSPDCP.

Utilizatorii pot utiliza acest website fără a-și dezvălui identitatea sau de a oferi informații cu caracter personal. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal nu este obligatoriu, însă refuzul prelucrării datelor, conform celor de mai sus, determină imposibilitatea participării la evenimentul desfășurat în data de 02.06.2019 în Mun. Blaj, scopul prelucrării fiind securitatea invitaților, a  persoanelor implicate în organizarea evenimentului și a persoanelor care participă la acesta.

Organizatorii evenimentului pun în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum şi pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Organizatorii implementează măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea și siguranța informațiilor din baza de date conform standardelor și procedurilor impuse de legislația în vigoare.

Prin prezentele termene și condiții generale privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii website-ului iau la cunoștință faptul că le sunt  garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor lor garantate de Legea 190/2019 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Utilizatorii vizați pot transmite o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarea adresă de e-mail: papafrancisclablaj@gmail.com

În funcție timpul solicitării, Organizatorii se obligă:

  1. să confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.
  2. să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 190/2019;
  3. să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Organizatorii își rezervă dreptul de a completa, de a modifica și de a elimina, în viitor, termenii și condițiile privind politica de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal, în scopul asigurării unei informări relevante și adecvate cu privire la colectarea si procesarea de catre organizatori a datelor personale.